کلاس آنلاین آموزش زبان با کله گنده ها در وکب کدینگ ارسال بخش هایی ازسخنرانی افراد موفق و کله گنده به همراه ترجمه و نکات آموزشی آن از طریق تلگرام مشاهده نمونه تدریس کلاس آموزش زبان با کله گنده ها در کانال زیر: ثبت نام دوره جدید کلاس آنلاین آموزش زبان با حضور کله گنده…