خرید ناموفق بلیط وکب کنسرت

در صورت کسر وجه از حساب شما و عدم بازگشت ظرف ۴۸ ساعت از طرف بانک؛ از طریق تلگرام با شماره …… تماس حاصل کنید تا نسبت به رفع مشکل شما اقدام شود